Standardiserade vårdförlopp - vad är det och hur påverkar det oss?

2016-06-02

En nationella satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta väntetider och skapa mer jämlik vård inom cancersjukvården pågår i Sverige sedan 2015. Den ställer krav på genomtänkta vårdprocesser och berör många specialistenheter. GHP:s två gastroinriktade verksamheter på Sophiahemmet har skapat gemensamma vårdkedjor för att optimera handläggningen av patienterna – och för försäkringsbolagen.

Regeringen och SKL har kommit överens om att 2015-2018 göra en nationell satsning för att korta väntetider och minska regionala skillnader i cancersjukvården i Sverige. Det anslås inom detta initiativ ca 500 miljoner kronor årligen för att förbättra vårdprocesser. Vid 2016 års utgång räknar man med att ha 18 standardiserade vårdprocesser (SVF) igång och på sikt är ambitionen att det ska finnas SVF för samtliga cancerdiagnoser. De vårdförlopp som redan tagits fram, och de som är under utarbetande, syftar till att beskriva bestämda utredningsförlopp och lägga grunden till att man kan mäta ledtider i utredning och behandling. Initiativet är lovvärt och om det finns uthållighet kommer det säkert att förbättra tillgängligheten i cancersjukvården.

Bland de redan framtagna standardiserade vårdförloppen finns SVF för matstrupe- och magsäckscancer och SVF för koloncancer. Det sistnämnda började gälla 1 april i år. Från det att man har symptom där man kan misstänka eller har en välgrundad misstanke att det föreligger en cancer i matstrupen eller kolon så ska en gastroskopi utföras inom 7 arbetsdagar respektive koloskopi inom 10 arbetsdagar.

SVF ställer krav på kunskaper om de kriterier som gäller, på smidig administration och genomtänkt logistik. De kräver också ett smidigt och bra nätverk och koordinering mellan primärvård, den öppna specialistsjukvården samt sjukhusens onkologiska och kirurgiska resurser. Vid planeringen, för att möta kraven som SVF ställer på verksamheter, insåg GHP:s gastroinriktade verksamheter på Sophiahemmet att försäkringsbolagen riskerar att hamna i ett dilemma där deras kunder, pga. bolagens tidvis omständliga administrativa rutiner, får ett sämre utgångsläge än landstingspatienter att möta ledtiderna för endoskopiska undersökningar. Dvs risken är att försäkringspatienter kan få en längre utredningsgång om man inte hittar ett bra samarbete med försäkringsbolagen som syftar till att minimera administrationen för båda parter och skapa ett förtroende för att man som specialistenhet handlägger patienterna enligt överenskomna medicinska kriterier. Och de är ju givna i SVF.

På GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center på Sophiahemmet har man lanserat två gemensam vårdkedjor för patienter som kan tänkas uppfylla kraven för välgrundad misstanke på cancer inom SVF för matstrupe- och magsäckscancer och SVF för koloncancer. Man har i dialog med snart samtliga försäkringsbolag informerat om SVF och presenterat sin gemensamma vårdkedja. Erbjudandet är att ta hand om deras kunder, våra patienter, med misstänkta symptom enligt SV:s riktlinjer och att de bedöms, handläggs och endoskoperas inom överenskomna tidsramar. I erbjudandet ingår också att man följer upp och levererar kvalitetsdata på hur enheterna sköter sig. Allt detta i utbyte mot en paketlösning där man minimerar administrationen mellan parterna och är överens om de ekonomiska ramarna.

Intresset har varit stort bland försäkringsbolagen och man är igång med några. ”Vi har också med detta, och inte minst med Camillas hjälp, etablerat en bra och trevlig dialog med försäkringsbolagen som gagnar alla framöver!”, säger Rein Seensalu, VD för båda bolagen.

Läs mer om Standardiserade Vårdförlopp

Vid frågor/funderingar, kontakta gärna:
Rein Seensalu / VD GHP Kirurgkliniken Stockholm
Tel: 0706-18 16 31
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.