GHP – Kvalitet genom specialisering

GHP:s ledstjärna "kvalitet genom specialisering" bygger på att vi riktar in oss på specifika behandlingsområden och genom att fokusera på dessa blir vi bäst på det vi gör.

Hos oss är läkarna ledande specialister på just sina områden och patienterna blir behandlade av experterna på just sina problem. På varje enhet finns flera specialister inom samma område vilket är viktigt för utbytet mellan läkarna men också för deras utveckling och för den kollegiala kontrollens skull. Hög specifik kompetens gäller även för all övrig personal som ständigt håller sig uppdaterade på den senaste utvecklingen och forskningen inom sitt område.

Genom att bygga upp verksamheten kring en patientgrupp, med all kunskap som krävs, skapas en vårdkedja där patienten kan känna sig trygg, sedd och väl omhändertagen genom hela vårdförloppet.

En sömlös vårdkedja

En patient som kommer till någon av våra enheter träffar en specialist på sitt problem redan vid första besöket. Ett team följer patienten och på så vis upprätthålls en trygghet och kontinuitet som dessutom optimerar arbetet kring patienten och som uppskattas mycket av de som söker sig till oss.

Det är viktigt för oss att vara effektiva. Det sparar inte bara samhällsresurser utan minskar dessutom lidandet och väntan för patienterna. Därför utvecklar vi ständigt våra metoder och processer för att varje yrkesgrupp ska ges möjlighet att utföra de arbetsuppgifter de är bäst på.

Vår höga grad av specialisering avspeglar effektiviteten på flera plan. Eftersom få processer samsas på samma enhet blir det lättare att optimera dem. Den stora kunskapen hos personalen kring de behandlingar som erbjuds gör att lite tid måste ägnas åt frågor, diskussioner och misstag, vilket ökar patientsäkerheten. Även utrustning och material som behövs används i stora volymer på ett effektivt sätt. Listan kan göras lång. Effektiviteten gäller även personalomsättningen som talar sitt tydliga språk: den är mycket låg.

Vi kvalitetsmäter det vi gör

Kvalitetsarbetet genomsyrar hela GHP:s verksamhet och är kärnan i allt vi gör. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister. Vi vill vara transparenta och visa upp våra styrkor. Men för oss handlar kvalitetsmätningarna även om att identifiera vilka områden som kan förbättras. 

Alla GHP:s kliniker mäter och jämför resultat via kvalitetsregister och resultaten för bolagets kliniker är genomgående mycket goda. Som ett komplement till kvalitetsmätningarna deltar vi i en nationell patientenkät som genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer på uppdrag av SKL (Statens Kommuner och Landsting)vartannat år. Dessutom pågår ett intensivt kvalitetsarbete inom GHP.

Interna mätningar

För oss är patientens upplevelse oerhört viktig, både hur hen mår före och efter operation eller har blivit bemött. Genom egna patientenkäter och patientnöjdhetsundersökningar får vi svar på dessa frågor och vi har på så sätt en snabbare väg till förbättring. Våra enheter använder sig även av standardiserade mätetal kring exempelvis infektionsfrekvens, reoperationer och patienternas nöjdhet kring resultatet av en behandling. Mätetalen använder vi bland annat för att jämföra oss internt mellan våra kliniker.

Även våra KPI-rapporter (Key Performance Indicator) används för att jämföra resultat mellan enheterna. Detta är kvalitetsmätningar som görs utifrån medicinska resultat, effektivitet och produktivitet. Under regelbundna kvalitetsmöten, med representanter från alla kliniker, diskuterar vi hur vi kan utveckla och förbättra vården i verksamheterna. Allt för att använda de arbetssätt som stärker kvaliteten och som i slutändan gynnar patienterna.