VD och bolagsledning

GHP:s VD, Daniel Öhman, är ansvarig för den löpande operativa verksamheten.

Ett skriftligt dokument tydliggör ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD. I VDs ansvar ingår bland annat löpande etablerings-, inköps-, personal-, finans- och ekonomifrågor samt avrapportering till styrelsen av den operativa verksamheten, samt även löpande kontakter med intressenter såsom bland annat finansmarknad och myndigheter.

GHP:s VD har tillsatt en ledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Ledningsgruppen består, förutom av VD, av sex personer varav en är kvinna. Ledningsgruppen ansvarar för följande funktioner: finans, etablering, ekonomi, human resources, marknad, information samt Investor relations.

Vad gäller insiderregler följer GHP gällande regler. Ett antal medarbetare i ledande positioner samt andra personer med insynsställning är insiderregistrerade.

Ledningens sammansättning »