Intern kontroll

Styrelsen lämnar årligen en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Denna beskrivning ingår som ett avsnitt i den Bolagsstyrningsrapport som fogas årsredovisningen.