Bolagsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • För att prioritera satsningar för starkare tillväxt under innevarande år, beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
 • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.
 • Styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson omvaldes för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fyra ledamöter, totalt 1 200 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio procent av aktiekapitalet och rösterna
 • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.
 • Förslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 antogs.
 • Överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag godkändes enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Specialisttandläkarna AB, GHP Spine Center Göteborg AB, GHP Neuro Center AB, GHP Ortho Center Göteborg AB, GHP Ortho Center Stockholm AB och GHP Stockholm Spine Center AB.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Dokument - Årsstämma 2018

pdf Protokoll från Årsstämma 2018

pdf Kommuniké från Årsstämma 2018

pdf Kallelse till Årsstämma 2018

pdf Fullmaktsformulär Årsstämma 2018

pdf Punkt 13 - Bemyndigande_nyemission

pdf Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning

pdf Punkt 15 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

pdf Punkt 17 - Bemyndigande förvärv av egna aktier

pdf Valberedningens yttrance 

 

 

 

Årsstämma 2017

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 26 april 2017
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016.
 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Christer Johansson och Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2018 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2017

pdf Protokoll från Årsstämma 2017

pdf Kommuniké från Årsstämma 2017

pdf Kallelse till Årsstämma 2017

pdf Fullmaktsformulär Årsstämma 2017

pdf Punkt 9b - Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL

pdf Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

pdf Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning

pdf Punkt 14 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

pdf Valberedningens motiverade yttrande till förslag årsstämman 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 27 april 2016
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,15 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015.
 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Christer Johansson samt nyval av Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2017 godkändes.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Dokument - Årsstämma 2016

pdf Protokoll från Årsstämma 2016

pdf Kommuniké från Årsstämma 2016

pdf Kallelse till Årsstämma 2016

pdf Fullmaktsformulär till Årsstämma 2016

pdf Punkt 9b - Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL

pdf Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

pdf Punkt 14 - Förslag emission av konvertibler, inkl. bilaga A

pdf Punkt 14 - Bilaga B, Villkor konvertibler

pdf Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning

pdf Punkt 15 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

pdf Punkt 17 - Bemyndigande förvärv och överlåtelse av egna aktier

pdf Valberedningens motiverade yttrande till förslag årsstämman 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den 29 april 2015
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,13 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014.
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström, Cecilia Schelin Seidegård, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Christer Johansson, i enlighet med valberedningens förslag. Thomas Eklund valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 1 600 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Global Health Partner AB byter företagsnamn till GHP Specialty Care AB.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av 207 aktier i OrthoCenter Stockholm och utgivande av 164 aktier i Bariatric Center Stockholm som fusionsvederlag.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016 godkändes

Dokument - Årsstämma 2015

pdf Protokoll från Årsstämma 2015

pdf Kommuniké från Årsstämma 2015

pdf Kallelse till Årsstämma 2015

pdf Fullmaktsformulär till Årsstämma 2015

pdf Punkt 9b - Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL

pdf Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

pdf Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning

pdf Punkt 16 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

pdf Valberedningens motiverade yttrande till förslag Årsstämman 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum tisdagen den 29 april 2014
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.
 • Omval av styrelseledamöterna Bo Wahlström, Thomas Eklund, Cecilia Schelin Seidegård, Mikael Olsson och Carsten Browall samt nyval av Johan Wachtmeister och Christer Johansson, i enlighet med valberedningens förslag. Thomas Eklund valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 1.600.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2015 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2014

pdf Protokoll från Årsstämma 2014

pdf Kommuniké från Årsstämma 2014

pdf Kallelse till Årsstämma 2014

pdf Fullmaktsformulär till Årsstämma 2014

pdf Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

pdf Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning

pdf Punkt 14 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

pdf Valberedningens motiverade yttrande till förslag Årsstämman 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum torsdagen den 2 maj 2013
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.
 • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Bo Wahlström, Per Båtelson, Thomas Eklund och Carsten Browall samt nyval av Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fem ledamöter som inte är anställda i GHP, totalt 1.400.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av samtliga aktier i Bodylift Center Aps och avyttring av samtliga aktier i Bariatric Center Cairo i Egypten.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2014 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2013

pdf Protokoll från Årsstämma 2013

pdf Kommuniké från Årsstämma 2013

pdf Kallelse till Årsstämma 2013

pdf Fullmaktsformulär till Årsstämma 2013

pdf Punkt 13 - Bemyndigande nyemission 

pdf Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning 

pdf Punkt 15 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL 

pdf Valberedningens motiverade yttrande till förslag Årsstämman 2013

Extra bolagsstämma 28 november 2012

Extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den
28 november 2012 klockan 16.00 i GHP:s lokaler i Göteborg,
adress Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg.

På extra bolagsstämma beslutades följande:

 • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.

Dokument - Extra bolagsstämma 28 november 2012

pdf Protokoll från extra bolagsstämma 28 november 2012

pdf Kommuniké från extra bolagsstämma 28 november 2012

pdf Kallelse till extra bolagsstämma 28 november 2012

pdf Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma 28 november 2012

pdf Punkt 7 - Förslag om emission av konvertibler, inkl. bilaga A

pdf Punkt 7 - Bilaga B, Villkor konvertibler

pdf Punkt 7 - Styrelsens redogörelse enl 15 kap 8 § ABL

pdf Punkt 7 - Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABLÅrsstämma 2012

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum torsdagen den 3 maj 2012
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
 • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Lottie Svedenstedt, Thomas Eklund, Carsten Browall och Per Båtelson samt nyval av Bo Wahlström, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fyra ledamöter som inte är anställda i GHP, totalt 1.200.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av avyttring av aktier i dotterbolaget Gastro Center Skåne AB till ledande befattningshavare.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2012

 Protokoll från Årsstämma 2012

 Kommuniké från Årsstämma 2012

 Kallelse till Årsstämma 2012

pdf Fullmaktsformulär till Årsstämma 2012

 Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

 Punkt 15 - Förslag om emission av konvertibler, inkl. bilaga A

 Punkt 15 - Bilaga B, Villkor konvertibler

 Punkt 16 - Förslag till riktlinjer för ersättning

 Punkt 16 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

 Valberedningens motiverade yttrande till förslag Årsstämman 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den 4 maj 2011
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.
 • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Thomas Eklund och Carsten Browall, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fyra ledamöter som inte är anställda i GHP, totalt 1.200.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Godkännande av förslag gällande nyemission av 345.673 aktier som dellikvid för förvärvet av aktier i Bariatric Center Stockholm Holding, vilket skedde den 30 december 2010.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av aktier i OrthoCenter Göteborg AB, utställande av teckningsoptioner i Ulriksdal Sykehus AS, avyttring av aktier i Bariatric Center Stockholm AB och avyttring av aktier i Bariatric Center Aps i Danmark.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2012 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2011

Protokoll från Årsstämma 2011

Kommuniké från Årsstämma 2011

Punkt 14 - Förslag om apportemission (nytt dok. på årsstämmodagen)

Punkt 14 - Redogörelse enl 13 kap 7 § ABL (nytt dok. på årsstämmodagen)

Kallelse till Årsstämma 2011

Fullmaktsformulär till Årsstämma 2011

Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

Punkt 14 - Förslag om apportemission

Punkt 14 - Redogörelse enl 13 kap 7 § ABL

Punkt 14 - Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL

Punkt 15a - Förslag Ortho Center Göteborg

Punkt 15b - Förslag Ulriksdals Sykehus

Punkt 15c - Förslag Bariatric Center Stockholm

Punkt 15d - Förslag Bariatric Center Danmark

Punkt 16 - Förslag till riktlinjer för ersättning

Punkt 16 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL 

Valberedningens motiverade yttrande till förslag Årsstämman 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum torsdagen den 29 april 2010
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.
 • Omval av styrelseledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt, Karl Swartling och Per Båtelson samt nyval av Paul Hökfelt, i enlighet med valberedningens förslag. Urban Jansson valdes till ordförande även för det kommande året.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.489.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2011 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2010

Protokoll från Årsstämma 2010

Kommuniké från Årsstämma 2010

Kallelse till Årsstämma 2010

Punkt 13 - Bemyndigande nyemission

Punkt 14 - Förslag till riktlinjer för ersättning

Punkt 14 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

Valberedningens motiverade yttrande och förslag

Extra bolagsstämma 27 november 2009

Extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum fredagen den
27 november 2009 klockan 13.00 i GHP:s lokaler i Göteborg,
adress Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg.

På extra bolagsstämma beslutades följande:

 • Optionsprogram till anställda inom GHP koncernen
  Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och vederlagsfria teckningsoptioner som ska användas till ett optionsprogram riktat till anställda inom GHP koncernen godkändes. Beslutet innebär att nyckelpersonal inom koncernen erbjuds investera i teckningsoptioner i GHP med en löptid om 3 år och ett lösenpris på 16 SEK. Optionerna prissätts enligt den allmänt vedertagna värderingsmodellen Black & Scholes. För varje tecknad option erhåller den anställde vederlagsfritt ytterligare 0,5 teckningsoption. Dessa vederlagsfria optioner kan endast lösas in efter 3 år och kräver att den anställde kvarstår i anställning inom GHP koncernen.
 • Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier
  Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier genom betalning med apportegendom godkändes. De emitterade aktierna utgör en del av betalningen för 49% av aktierna i dotterbolaget Nordic Dental Holding AB.

Dokument - Extra bolagsstämma 27 november 2009

pdf Protokoll från extra bolagsstämma 27 november 2009

pdf Kommuniké från extra bolagsstämma 27 november 2009

pdf Kallelse till extra bolagsstämma 27 november 2009

pdf Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

pdf Punkt 7 - Villkor för teckningsoptioner 2009:1

pdf Punkt 8 - Styrelsens förslag till vederlagsfria teckningsoptioner

pdf Punkt 8 - Villkor för vederlagsfria teckningsoptioner 2009:2

pdf Punkt 7 & 8 - Styrelsens redogörelse avseende teckningsoptionerna och vederlagsfria optioner enligt 13 kap 6 § ABL och 14 kap 8 § ABL

pdf Punkt 7 & 8 - Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § ABL

pdf Punkt 9 - Styrelsens förslag om apportemission

pdf Punkt 9 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL avseende apportemission

pdf Punkt 9 - Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § ABL över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL avseende apportegendoms nytta och värde

pdf Punkt 9 - Revisorns yttrande enligt 13 kap 42 § ABL avseende apportegendomens nytta mmÅrsstämma 2009

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den 29 april 2009
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.
 • Omval av styrelseledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Karl Swartling, i enlighet med valberedningens förslag. Urban Jansson valdes till ordförande även för det kommande året.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.400.000 aktier motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010 godkändes.
 • Godkännande av ändring av kallelsesättet i bolagsordningen, dock villkorat av att lydelsen är förenlig med ny lydelse i aktiebolagslagen när denna trätt i kraft.

Dokument - Årsstämma 2009

pdf Protokoll från Årsstämma 2009

pdf Kommuniké från Årsstämma 2009

pdf Kallelse till årsstämma 2009

pdf Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv mm

pdf Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

pdf Punkt 14 - Revisorsyttrande enl 8 kap 54 § ABL

pdf Punkt 16 - Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (kallelsesätt)

pdf Valberedningens förslag och motivering till årsstämman 2009

Årsstämma 2008

i Global Health Partner (plc)

Kallelse till årsstämma 2008 (på engelska)

 

Årsstämma 2007 och Extra bolagsstämma 2007

i Global Health Partner (plc)

Kallelse till extra bolagsstämma 2007 (på engelska)

Kallelse till årsstämma 2007 (på engelska)